...
چهارشنبه 29 شهريور 1396
| | | | |

آشنایی مختصری با سابقه ترین کارمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان

آقای نورمحمد نصیریان با سابقه ترین کارمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان است. ایشان در تاریخ 1332/4/22 در شهرستان مسجدسلیمان دیده به جهان گشود و در شهریور سال 1350 موفق به دریافت دیپلم نظام قدیم در رشته طبیعی شد. در تاریخ 1353/8/10 خدمت مقدس سربازی را به پایان رسانده و از 1362/8/4 با پست سازمانی امور دانشجویی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان مشغول به کار شد. وی سپس در تاریخ 1365/9/6 مسؤول امور آموزش دانشکده پزشکی واحد زاهدان شد. ایشان تا تاریخ 1368/5/3 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان مشغول به کار بوده در تاریخ 1368/7/15 به دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان منتقل شده و با پست سازمانی مسؤول کارگزینی کارکنان مشغول به کار شد. ایشان سپس از تاریخ 1369/5/4 تا تاریخ  1380/12/17 به عنوان مسؤول امورآموزشی و دانشجویی مشغول به کار بوده اند و سپس از تاریخ 1380/12/18 تا تاریخ 1394/10/30 که به مرتبه بازنشستگی نائل شدند رییس صندوق رفاه دانشجویی واحد مسجدسلیمان بوده اند.