...
چهارشنبه 29 شهريور 1396
| | | | |

محل خدمت
سمت
نام یا نام خانوادگی
ردیف نام نام خانوادگی سمت محل خدمت
1 سامره سیاهپور کارشناس نرم افزار معاونت پژوهشی
2 پیمان سجادی نیا کارشناس سخت افزار معاونت پژوهشی