• جمعه ۰۴ مهر ۱۳۹۹

آنچه پذیرفته‌شدگان رشته‌های با آزمون کارشناسی، کاردانی و دکتری دانشگاه آزاد باید بدانند

۲۷ شهریور ۱۳۹۷ | ۱۲:۵۸ کد : ۱۰۸۲ اخبار دانشگاه اطلاعیه ها اخبار تصویری
تعداد بازدید:۲۸۹۳
نحوه ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های با آزمون مقاطع کارشناسی پیوسته، کاردانی ناپیوسته و دکترای حرفه‌ای سال ۱۳۹۷ دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.
آنچه پذیرفته‌شدگان رشته‌های با آزمون کارشناسی، کاردانی و دکتری دانشگاه آزاد باید بدانند

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، شـرکت‌کننـدگان در انتخاب رشته رشته‌های با آزمون مقاطع کارشناسی پیوسته، کاردانی ناپیوسته و دکترای حرفه‌ای سال 1397 دانشگاه آزاد اسلامی می‌توانند با مراجعه بـه سـامانه اعـلام نتـــایج مرکــــز ســـنجش و پــــذیرش دانشـــگاه آزاد اسلامی بــــه نشــــانی www.azmoon.org از نتیجه آن مطلع شوند.

داوطلبانی که در گزینش‌های مختلف رشته‌های بـا آزمـون در بیش از یک رشته/محل نظـام آموزشـی پذیرفتـه شـده باشـند، می‌توانند به انتخاب خود فقط در یکی از رشته/محـل هـای اعـلام‌شده ثبت‌نام کرده و به تحصیل بپردازند.

زمان و نحوه مراجعه پذیرفته‌شدگان و ذخیره ها برای ثبت‌نام

پذیرفته‌شدگان همه رشته ها بدون توجه به زمان شروع بـه تحصیل مندرج در کارنامه اعلام نتـایج بایـد شخصـاً در یکـی از روزهــای دوشــنبه و ســه‌شــنبه 26 و 27 شــهریور با در دست داشـتن مـدارک لازم جهـت ثبـت‌نـام بـه واحـدهای ذیربط که نشانی و تلفن آنها در سامانه اینترنتـی مرکـز سـنجش و پــذیرش دانشــگاه آزاد اسلامی بــه آدرس www.sanjesh.iau.ac.ir و همچنین سامانه دانشگاه آزاد اسـلامی بـه آدرسiau.ac.ir درج شده است، مراجعه کنند.

لازم به ذکر است اعـلامشـدگان ذخیـره بایـد در روزهـای تعیـینشـده بـه واحدهای دانشگاهی مراجعه و آمادگی خود را کتبـاً طبـق فرم مخصوص و در قبال دریافت رسید از مسئولان مربوطه، بـرای ثبــت‌نــام اعــلام کنند. ســپس در ســاعت 9 صــبح روز شــنبه 31 شهریور به واحدهای دانشگاهی مربوطه مراجعه کنند تـا در صورت عدم تکمیل ظرفیت با پذیرفته‌شدگان اصلی و وجـود ظرفیت باقیمانده، با رعایت حق تقدم نمره تا حد تکمیل ظرفیت مصوب، از آنان ثبت‌نام به عمل آید.

عدم مراجعه پذیرفتـه‌شـدگان در روز و سـاعت مقـرر بـه منزله انصراف از ثبت‌نام تلقی شده و هیچگونه اعتراضی پذیرفتـه نخواهد شد.

با توجه به اعلام اداره کل امور اتباع و مهاجرین خـارجی وزارت کشور، مجوز ثبت‌نام اتباع خـارجی مقـیم متعاقـب انجـام تشریفات قانونی و بررسی صلاحیت‌هـای اقـامتی اتبـاع مزبـور و اعـلام رسـمی آن توسـط آن اداره خواهـد بـود و تـا قبـل از آن پذیرش این افراد به صورت موقت است.

همچنین شروع کلاس‌های درس هر واحد یـا مرکـز دانشـگاهی بـا توجه به امکانات آموزشی در مهر ماه یا بهمن مـاه سـال جـاری و زمان تشکیل کلاس در صبح یا عصر یا هر دو وقت خواهد بود.

مدارک لازم برای ثبت‌نام

اصل دیپلم کامل متوسـطه یـا اصـل گـواهی قبـولی پایـان تحصیلات نظام‌قدیم متوسطه و یا اصل گواهی اتمـام دوره پـیش‌دانشگاهی نظام جدید متوسطه، به همراه تصویر آنها، اصــل شناســنامه عکــس‌دار و دو بــرگ تصــویر از تمــام صفحات آن، اصل و یک برگ کپی کارت ملی، شــش قطعــه عکــس 4*3 تمــام‌رخ کــه اخیــراً تهیــه و مشخصات پذیرفته‌شده در پشـت آنهـا نوشـته شـده باشـد (بـرای مشمولین 12 قطعه)، اصل و دو برگ تصویر مدرک مشخص‌کننـده وضـعیت خدمت وظیفه عمومی پذیرفته‌شدگان مرد و تکمیل و ارائه فرم درخواست ثبت‌نـام ازجمله مدارک لازم برای ثبت‌نام است.


( ۱۲ )

نظر شما :