• یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹

اطلاعیه ها - آرشیو

اطلاعیه شماره 1 دایره امتحانات: « همراه داشتن کارت شناسایی ملی  یا شناسنامه عکس داربرای دانشجویان در جلسات امتحانی الزامی است.»

اطلاعیه شماره 1 دایره امتحانات: « همراه داشتن کارت شناسایی ملی یا شناسنامه عکس داربرای دانشجویان در جلسات امتحانی الزامی است.»

اطلاعیهشماره 1 دایره امتحانات: « همراه داشتن کارت شناسایی ملی یا شناسنامه عکس دار برای دانشجویان در جلسات امتحانی الزامی است.»

ادامه مطلب