• یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹

مسئول دفتر ریاست

نام ونام خانوادگی :نریمان جهانگیری

مدرک تحصیلی: لیسانس حسابداری

تلفن مستقیم :06143267108

تلفن داخلی : 206

 

شرح وظایف مسؤول دفتر ریاست واحد

 •  دریافت دستور و برنامه کار از سوی ریاست واحد.
 • برقراری ارتباط تلفنی رییس واحد با داخل و خارج و بالعکس.
 • تعیین وقت ملاقات برای اعضای هیئت علمی، کارکنان، دانشجویان و سایر ارباب رجوع با ریاست واحد.
 •  ابلاغ پیامها و دستورات ریاست واحد به اشخاص حقیقی در دانشگاه یا خارج ازآن و پیگیری مستمر تا حصول نتیجه نهایی.
 • آگاه کردن اعضای شرکت کننده از نشست ها ، جلسات و کمیسیونهایی که در دفتر ریاست واحد تشکیل    می شود.
 •  نظارت بر امور دبیرخانه و بایگانی محرمانه دفتر و حفظ و نگهداری پرونده ها و نامه های محرمانه مربوط به پرسنل دانشگاه و سایر افراد.
 •  بررسی و پیگیری مشکلات و گزارش های ضروری دریافتی از سوی دانشجویان و انتقال آن به ریاست واحد
 •  تهیه پـیش نـویس برخـی از نامـه هـای نامه های ارجاعی از سوی ریاست دانشگاه.
 •  آماده کردن سوابق و پرونده های مربوط به کمیسیون ها، جلسات اداری و ملاقات های حضوری مقام مافوق در داخل یا خارج از دانشگاه.
 • راهنمایی و پاسخگویی مراجعه کنندگان.
 •  انجام سایر امور مربوط بر حسب تشخیص و ارجاع مقام مافوق