• پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹

امور حقوقی

مسئول امور حقوقی : لیلا عزیز نژاد

مدرک تحصیلی : کارشناس حقوق

شرح وظایف مسؤول و کارشناس امور حقوقی

 • دفاع مؤثراز منابع و مصالح دانشگاه در کلیه محاکم قضایی و مراجع اختصاصی.
 • انجام مطالعات تطبیقی قوانین و مقررات مربوط به دانشگاه.
 •  تهیه و تنظیم متن قراردادها، مقاوله نامه ها، مبایعه نامه ها و موافقت نامه های دانشگاه آزاد اسلامی با اشخاص
 • حقیقی و حقوقی و اظهار نظر و ارائه رهنمودهای لازم در زمینه حسن اجرای قراردادهای منعقده با دانشگاه.
 •  شرکت در کمیسیون های مربوط به عقد قراردادهای دانشگاه به منظور ارائه راهکارهای حقوقی و قانونی.
 •  تهیه گزارش های ادواری و موردی از مراحل اجرای قراردادها برای مقام مافوق.
 •  گردآوری، نگهداری و به روز کردن کلیه آیین نامه ها، بخشنامه ها و مقررات حقوقی مرتبط با وظایف دانشگاه آزاد اسلامی .
 •  تهیه و تنظیم یئین نامه ها و مقررات حقوقی دانشگاه جهت ابلاغ به واحدهای دانشگاهی.
 •  بررسی و اظهار نظر و ارائه راهنمائی های لازم درخصوص مفاد آیین نامه ها، بخشنامه ها و مقررات پیشنهادی از طرف واحدهای دانشگاهی.
 •  جمع آوری و تنظیم اطلاعات جهت استفاده در متن لوایح دفاعیه دانشگاه آزاد اسلامی در مراجع صلاحیتدار و تنظیم و ارسال اظهارنامه های حقوقی.
 •  جمع آوری، بررسی و تنظیم اطلاعات جهت ارائه نظرات مشورتی در پاسخ به پرسش های بعمل آمده از طرف واحدها و مراجع در زمینه مسایل حقوقی.
 •  جمع آوری، بررسی و تنظیم اطلاعات جهت تهیه و تدوین لوایح قانونی، طرح تصویب نامه ها، اساسنامه ها و
 • آئین نامه های مورد نیاز.
 •  تهیه و تنظیم لوایح دفاعیه و ایفای وظایف نمایندگی دانشگاه آزاد اسلامی در جریان دادرسی های مطروحه در مراجع صالحه.
 •  شرکت در جلسات و محاکم قضائی و اداری، استماع اظهارات و رسیدگی یا اظهار نظر راجع به موضوعات مطروحه طبق ضوابط مورد عمل.
 •  مطالعه قوانین و مقررات مورد عمل و ارائه پیشنهادات لازم به منظور اتخاذ رویه واحد ح قوقی در کلیه سطوح
 • دانشگاهی .
 •  بررسی و اظهار نظر در مورد کلیه مسائل حقوقی از نظر تطبیق تصمیمات مسئولان واحدهای دانشگاهی با قوانین و مقررات مورد عمل و ارائه راهنمائی های لازم به آنان.
 •  طرح دعاوی در محاکم قضائی و پاسخگوئی و پیگیری امر تا حصول نتیجه در جهت دفاع و تامین منافع قانونی دانشگاه.
 •  وصول مطالبات دانشگاه از اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق طرح دعوی در محاکم و تعقیب عملیات اجرایی ثبت یا اجرایی محاکم دادگستری.
 •  اعزام کارشناس به نمایندگی از طرف دانشگاه به دادگاهها، مراجع و محاکم قضائی در تهران و شهرستان ها به
 • منظور دفاع از منافع قانونی دانشگاه .
 •  کنترل پیش نویس لوایح دفاعیه و یا دادخواست های تنظیمی بوسیله کارشناسان و کارکنان تحت سرپرستی.
 •  گزارش گیری از فعالیت های کار کارشناسان حقوقی تحت سرپرستی و ارائه آموزش های عملی و ضمن خدمت به آنان.
 • صیانت از حقوق کارکنان دانشگاه.
 •  انجام سایر امور مربوط بر حسب تشخیص و ارجاع مقام مافوق.