• چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

ریاست واحد

 

 

     ریاست واحد

    نام و نام خانوادگی : علی یار حسینی

     تحصیلات : دکتری

     مرتبه علمی:

    پست الکترونیکی: 

 

 

 

 

 

 

اهم مسؤولیت های ریاست واحد

  • هدایت و نظارت بر فعالیت ها و امور آموزشی، پژوهشی و دانشجویی در چارچوب خط مشی های پیش بینی شده.
  • نظارت عالیه بر اجرای دستورالعمل ها، بخشنامه ها و آیین‌نامه‌های ارسالی و صادره از سوی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و صدور دستور العمل های لازم به منظور هدایت زیرمجموعه.
  • نظارت بر حسن اجرای وظایف معاونت ها و مدیریت ها.
  • اتخاذ تصمیم در مورد کلیه فعالیت های اداری و مالی، آموزشی، فرهنگی و دانشجویی.