• شنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۸

مدیر پژوهش و فناوری

 

 

  نام و نام خانوادگی : مسعود ویسی زاده

 

  مدرک: کارشناسی ارشد کشاورزی