• جمعه ۰۱ تیر ۱۳۹۷

معرفی معاون اداری و مالی

معاون اداری مالی  نام و نام خانوادگی : ایرج رشیدی

مدرک تحصیلی : دکتری مدیریت دولتی منابع انسانی

پست الکترونیک : iraj.rashidi56@yahoo.com