• جمعه ۰۴ مهر ۱۳۹۹

معرفی صندوق رفاه

    رئیس صندوق رفاه : سیدابوافتح موسوی

   مدرک تحصیلی : کارشناسی حسابداری

   تلفن مستقیم: 43267110

   تلفن داخلی : 230

معرفی صندوق رفاه دانشجویان واحد مسجدسلیمان

صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی با هدف فراهم آوردن تسهیلات و امکانات مالی برای کمک به تامین بخشی از هزینه های دانشجویان شاغل به تحصیل در این دانشگاه، ایجاد شده است کمک های این صندوق در غالب اعطای قرض الحسنه های مختلف به دانشجویان نیازمند صورت می گیرد.

تاریخچه تأسیس صندوق رفاه دانشجویی در واحد مسجدسلیمان

صندوق رفاه دانشجویی در سال 1376 در واحد مسجدسلیمان شروع به کارکرد و اولین رییس صندوق رفاه دانشجویی آقای مراد قربانی بابااحمدی بوده و از سال 1380 آقای نورمحمد نصیریان که یکی از با سابقه ترین کارمنداین دانشگاه نیز است تا اواخر سال 1394 که بازنشسته شدن است رییس این صندوق بوده و پس از ایشان آقای غلامعلی قاسمی عهده دار پست ریاست صندوق رفاه دانشجویی این واحد دانشگاهی شدند.آقای سیدابوالفتح موسوی به عنوان کارشناس وامها و آقای اردشیر برون به عنوتن متصدی بیمه دانشجویی، وصول مطالبات سنواتی و بایگانی اسناد مالی از دیگر کارکنان شاغل در این صندوق هستند.

تلفن مستقیم و داخلی صندوق رفاه دانشجویی جهت برقراری تماس با ریاست و یا کارکنان به ترتیب عبارت است از: 43267110- 061 و 230.

 

نحوه اعطای قرض الحسنه به دانشجویان

1)اعطای وام ازمحل بودجه داخلی صندوق رفاه واحد

صندوق رفاه واحد دانشگاهی در ابتدای هرترم تحصیلی پس از بررسی های مقدماتی درحدود سهمیه تعیین شده توسط صندوق مرکزی وبا توجه به منابع و امکانات خود فرم پرسشنامه درخواست قرض الحسنه را در اختیار متقاضیان وام قرار می دهد. پرسشنامه های تکمیل شده جمع آوری و حداکثر ظرف مدت یک ماه در کمیته تصویب قرض الحسنه مطرح و پس از تصویب به دانشجویان واجد شرایط وام اعطا می کند.

2) اعطای وام ازمحل بودجه کل کشور

شرایط قرض گیرندگان وام از بودجه داخلی صندوق رفاه

 1. رعایت شؤون دانشجویی و مقررات انضباطی واحددانشگاهی
 2. حائز شرایط بودن از نظر وضعیت مالی
 3. اخذ حداقل واحدهای درسی برابر ضوابط و مقررات آموزشی در ترمی که دانشجو خواهان دریافت وام است.
 4. نداشتن میانگین ترمی کمتر از 12 (دانشجوم شروط نباشد) در صورتی که دانشجویک ترم مشروط باشد با سپردن تعهد مبنی بر جبران می توانداز وام استفاده کند.

یادآوری: به دانشجویان ترم اول و دانشجویان در شرف اخراج وام تعلق نمی گیرد.

انواع قرض الحسنه های قابل پرداخت به دانشجویان توسط صندوق رفاه واحد دانشگاهی        

 1. قرض الحسنه تامین شهریه: این وام بابت تامین بخشی از شهریه دانشجو اعطا می شود. کارمزد سالانه این وام 5/2 درصد است.که به هنگام اعطای وام از اصل وام کسر می شود .

بازپرداخت این وام از نظر زمانی به سه صورت انجام می شود:

 • کوتاه مدت: (حداکثر طی چهارقسط در طول ترم باید بازپرداخت شود)
 • میـان مدت: (حداکثر طی24 قسط متوالی در حین تحصیل )
 • بلنـدمـدت: (بازپرداخت اقساط بلافاصله پس از فارغ التحصیل شدن حداکثر60 قسط خواهد بود.
 1. قرض الحسنه کمک هزینه ازدواج دانشجویی: این نوع وام در جهت تشویق دانشجویان به امر مقدس ازدواج در حین تحصیل بعنوان تامین بخشی از هزینه های ازدواج با ارائه عقدنامه رسمی و فقط برای ازدواج اول(دایم) با توجه به وضعیت تحصیلی دانشجو و امکانات صندوق واحد و مشروط به این که از تاریخ عقد دانشجو بیش از یک سال سپری نشده باشد. با نرخ سالانه 5/2 درصد در حین تحصیل طی حداکثر20  قسط است. میزان این نوع وام سالانه توسط سازمان مرکزی دانشگاه تعیین و جهت اجرا به واحدهای دانشگاهی ابلاغ می شود. در حال حاضرمبلغ این وام پانزده میلیون ریال است.
 1. قرض الحسنه کمک هزینه اجاره مسکن:

بخشی از اعتبارات سالانه صندوق رفاه دانشجویی نیز به پرداخت قرض الحسنه برای تامین بخشی از اجاره مسکن دانشجویان غیربومی واجد شرایط، اختصاص دارد. میزان سالانه این وام طی بخشنامه ای هر ساله از طریق سازمان مرکزی دانشگاه به واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ می شود. در حال حاضرمبلغ این وام برای دانشجویان مجرد پنج میلیون ریال  و برای دانشجویان متأهل هفت میلیون ریال و بازپرداخت این وام طی 12 قسط متوالی در حین تحصیل است.

 1. قرض الحسنه کمک هزینه تحصیلی:

برای تامین بخشی از هزینه تحصیل به دانشجویان واجد شرایط پرداخت می شود(دانشجویان مستعد و فاقداستطاعت مالی) میزان این وام همه ساله از طریق سازمان مرکزی دانشگاه به واحدها ابلاغ می شود. در حال حاضر میزان این وام برای دانشجویان مجرد پنج میلیون ریال و برای دانشجویان متاهل شش میلیون ریال است. بازپرداخت این وام طی 9  قسط متوالی در حین تحصیل است.

 1. قرض الحسنه ضروری:

قرض الحسنه ضروری صرفا جهت موارد اضطراری از قبیل درمانی، بستری شدن در بیمارستان و حوادث غیرمترقبه به تشخیص کمیسیون وتایید رییس واحد و با رعایت سایر ضوابط اعطای وام مندرج در آیین نامه پرداخت می شود. مبلغ این وام در حال حاضر دوازده میلیون ریال و فقط برای یک بار در طول تحصیل بصورت میان مدت طی 20 قسط درحین تحصیل اعطا می شود.

کارمزدتسهیلات اعطایی:

بمنظور جبران بخشی از هزینه های صندوق رفاه دانشجویی کارمزدی معادل 5/2 درصد نسبت به مانده قرض الحسنه اعطایی در ابتدای هرسال محاسبه و از اصل وام درزمان پرداخت کسر می شود.

به وامهای کوتاه مدت(حداکثر چهارقسط درطول ترم)کارمزد تعلق نمی گیرد ولی چنان چه دانشجو به هر دلیل وام یاد شده را در موعد مقرر تسویه نکند کارمزدآن از زمان دریافت وام  تا روز پرداخت محاسبه و دریافت می شود.

تضمین های قرض الحسنه:

دانشجو بابت اخذ قرض الحسنه علاوه بر تعهدی که به صندوق رفاه ارائه می دهد معادل 120 درصد مبلغ وام چک با امضای ضامن معتبر و مورد قبول باید به صندوق رفاه تحویل دهد.

شرایط ضامن)برای وامهای با بودجه داخلی صندوق رفاه دانشجویی واحد): قرض الحسنه های اعطایی تا سقف مبلغ یکصد میلیون ریال به یک نفر ضامن(کارمندیا کاسب) نیاز دارد.

مدارک ضامن:

ضامن کارمند:

 • ارائه گواهی کسر اقساط از محل خدمت
 • -چک معتبر به مبلغ 120 درصد میزان وام که در وجه صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان صادر شده باشد.
 • -تصویرشناسنامه وکارت ملی

ضامن کاسب:

 • ارائه تصویر برابر اصل شده جواز کسب
 • تاییدیه صنف مربوطه مبنی بردایربودن محل کسب کاسب و معتبربودن جواز کسب ارائه شده
 • یک فقره چک معتبر با امضای ضامن که در وجه صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان صادر شده باشد مبلغ چک تضمین باید120 درصد اصل وام باشد.

تذکر: ضمانت سایر افراد با عنوان شغل آزاد یا بازنشسته قابل پذیرش نیست.

 

 مدارک دانشجو برای دریافت وام:

 • ارائه کارنامه کل با تاییدیه اموردانشجویی وامور شهریه
 • تصویرشناسنامه و کارت ملی
 • تکمیل فرمهای مربوطه بصورت خوانا و بدون خدشه و ارائه آن ها به صندوق رفاه (فرمهای یاد شده در سایت دانشگاه موجود است.)

 

سایر ضوابط اعطای وام: (ازمحل بودجه داخلی صندوق رفاه دانشجویی واحد)

 1. چنان چه در سررسیدهای تعیین شده نسبت به پرداخت اقساط بدهی وام اقدام نشود پس از 10 روز کل بدهی وام تبدیل به دین حال شده وباید یکجا و نقداً واریزشود توجه داشته باشیدکه این دسته از دانشجویان تا پایان تحصیلات از تسهیلات صندوق رفاه محروم خواهندشد.
 2. چک وام پرداختی صرفا با ارائه اصل کارت دانشجویی به شخص دانشجو تحویل داده می شود و چک تضمین وام پس از تسویه حساب فقط به دانشجوی مربوطه یا ضامن (صاحب چک ) با ارائه کارت شناسایی معتبر عودت داده می شود.
 3. در صورتی که دانشجو به هر علتی از دانشگاه اخراج و یا ترک تحصیل کند یا انتقال یابد می بایست اصل وکارمزد وام را یکجا پرداخت کند.
 4. چک و مدارک ضامن غیربومی حتما باید توسط صندوق رفاه دانشجویی محل اقامت ضامن مورد بررسی و تایید قرارگیرد.

2) اعطای وام از محل وجوه اداره شده بودجه کل کشور(از طریق صندوق رفاه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

میزان سهم این واحددانشگاهی از محل وجوه اداره شده بودجه کل کشورهرساله توسط وزارت یاد شده تعیین و از طریق سازمان مرکزی به واحدهای تابعه ابلاغ می شود. سقف این وام درحال حاضر مبلغ000/000/5 ریال برای مقاطع کاردانی وکارشناسی وبرای مقطع کارشناسی ارشد000/500/11ریال در هر ترم تحصیلی تعیین شده است. این وام بصورت بلندمدت با اقساط بعد از فراغت از تحصیل اعطا می شود. نرخ این وام 4 درصد و بازپرداخت اقساط وام برای مقطع کاردانی وکارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشدناپیوسته بین 2 سال تا 3 سال و برای مقطع کارشناسی پیوسته حداکثر 5 ساله است.

تضمین های وام بلندمدت از بودجه کل کشور:

یک نفرکارمندکه دارای حکم کارگزینی رسمی یا پیمانی است. این ضامن و دانشجو بایستی نزد یکی از دفترخانه های رسمی تعهد ثبتی طبق فرم مورد نظر صندوق رفاه وزارت علوم بسپارند و فرم تعهدنامه را که صرفا بایستی بنام صندوق رفاه دانشجویان وزات علوم، تحقیقات و فناوری صادر شده باشد را باید بهمراه سایر مدارک مورد نیاز به صندوق رفاه دانشجویی واحد تحویل دهند.

مهم:  دانشجوبرای تقسیط کردن وام به هر میزانی که باشد از زمان فراغت از تحصیل تا قبل 9  ماه مهلت دارد. پس از آن وام تقسیط نشده بلکه وام به دین حال تبدیل و دانشجو بایستی اصل وام وکارمزدهای متعلقه را یکجا پرداخت کند.

بیمه حوادث دانشجویی:

حق بیمه دانشجویی بیست هزارریال است که واحدها در هنگام ثبت نام هر ساله از دانشجویان باید دریافت کنند.

تعهدات صندوق بیمه دانشجویی:

 در صورت بروز حادثه برای هر دانشجو هزینه پزشکی زمان حادثه، نقص عضو و از کار افتادگی(کلی یا جزیی) ناشی از حادثه، فوت ناشی از حادثه است دانشجو با تحویل مدارک خود یا اولیای دم دانشجوی فوتی به صندوق رفاه بعد از بررسی و ارسال به سازمان مرکزی پرداخت خواهد شد.

     {PageBreak}