• سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷

کارکنان مرحوم

مرگ حقیقتی انکار ناپذیر است و خوشا به سعادت کسانی که با توشه ای کافی برگرفته از اعمال نیک از این جهان رخت بربندند...

جمعی از همکاران صدیقمان که با عشق و علاقه وصف ناشدنی در حال خدمت صادقانه به آینده سازان کشورمان بوده اند، بر اساس مشیّت الهی دعوت حق را لبیک گفتند و از میان پر کشیده و به دیار باقی شتافتند که از درگاه خداوند متعال برای این عزیزان رحمت و مغفرت الهی را خواستاریم.