• سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷

با سابقه ترین کارمند واحد

آشنایی مختصری با سابقه ترین کارمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان

آقای نورمحمد نصیریان با سابقه ترین کارمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان است. ایشان در تاریخ 1332/4/22 در شهرستان مسجدسلیمان دیده به جهان گشود و در شهریور سال 1350 موفق به دریافت دیپلم نظام قدیم در رشته طبیعی شد. در تاریخ 1353/8/10 خدمت مقدس سربازی را به پایان رسانده و از 1362/8/4 با پست سازمانی امور دانشجویی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان مشغول به کار شد. وی سپس در تاریخ 1365/9/6 مسؤول امور آموزش دانشکده پزشکی واحد زاهدان شد. ایشان تا تاریخ 1368/5/3 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان مشغول به کار بوده در تاریخ 1368/7/15 به دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان منتقل شده و با پست سازمانی مسؤول کارگزینی کارکنان مشغول به کار شد. ایشان سپس از تاریخ 1369/5/4 تا تاریخ  1380/12/17 به عنوان مسؤول امورآموزشی و دانشجویی مشغول به کار بوده اند و سپس از تاریخ 1380/12/18 تا تاریخ 1394/10/30 که به مرتبه بازنشستگی نائل شدند رییس صندوق رفاه دانشجویی واحد مسجدسلیمان بوده اند.