• دوشنبه ۰۵ آبان ۱۳۹۹

اداری

  مدیر امور اداری:محمد هوشنگی

  مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد مدیریت اجتماعی

  شماره تلفن مستقیم: 43266315-061

  شماره تلفن داخلی: 218

 

 

 

شرح وظایف مدیر امور اداری و منابع انسانی

 • مطالعه و بررسی پرونده های پرسنلی واحد در زمینه های مورد نظر و اعلام نظر در مورد آنها در صورت نیاز.
 • تهیه و تنظیم بزنامه های لازم جهت هماهنگ کردن فعالیت های کارکنان تحت سرپرستی.
 • نظارت بر حسن عملکرد کارکنان تحت سرپرستی و ارزشیابی عملکرد آنان و ارائه گزارش به مسؤول مافوق.
 • انجام نظارت کلی بر اقدامات پرسنلی از قبلی استخدام آزمایشی، انتصاب، ترفیع، مرخصی ها و سایر امور مشابه مطابق آیین نامه های مصوب.
 • بررسی و مطالعه گزارش های اداری واصله از کارکنان تحت سرپرستی و اعلام نظر کارشناسی در مورد آنان.
 • بررسی روش های مناسب ساده کردن مراحل انجام امور اداری از طریق حذف مراحل زاید و ارائه نتایج حاصله به مسئول مافوق.
 • بررسی و کنترل فرم های موجود مورد استفاده در واحد طراحی فرم های جدید با توجه به نیاز های پرسنلی کارکنان.
 • شرکت در جلسات و کمیسیون های مختلف اداری و ارائه نظرات کارشناسی در صورت لزوم.
 • اعمال نظارت یا انجام امور مکاتبات اداری واحد و پیگیری نتایج آنها.
 • پیشنهاد انتصاب، انتقال، ترفیع، تشویق و یا تنبیه کارکنان واحد به مقام مافوق جهت اخذ تصمیم لازم مطابق مقررات و قوانین مربوطه.
 • بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد درخواست مرخصی، ماموریت های اداری یا آموزش کارکنان و سایر موارد مشابه با توجه به قوانین و مقررات و ارائه پیشنهادات لازم به مسؤول مافوق در موارد فوق الذکر.
 • نظارت لازم بر انجام حضور و غیاب کارکنان و ارائه پیشنهادات در این مورد.
 • همکاری و نظارت لازم جهت تهیه آمارهای در خواستی از واحد و انجام مکاتبات در این مورد.
 • نظارت بر حسن انجام کار امور واحدهای کارگزینی، خدمات، دبیرخانه انبار، تدارکات، نقلیه، هتل فرهیختگان و پیگیری نتایج اقدامات به عمل آمده و ایجاد هماهنگی بین واحدهای یاد شده.
 • بررسی و رسیدگی به پیشنهادات و درخواست های واصله از کارکنان و اقدام لازم مطابق مقررات.
 • نظارت بر تنظیم ساعت کار اداری کارکنان با هماهنگی مسؤولان واحد و تایید مقام مافوق.
 • تقسیم کار بین کارکنان تحت سرپرستی و کنترل و نظارت لازم بر عملکرد آنها.
 • انجام سایر امور مربوط بر حسب تشخیص و ارجاع مقام مافوق

 

 

  مسؤول انبار: محمد مراد مرادی

   مدرک تحصیلی: لیسانس

   شماره تلفن داخلی: 221

 

 

 

شرح وظایف مسؤول انبار

 • اجرای سیستم صحیح انبارداری در مورد ورود و خروج هر نوع کالا با رعایت تشریفات اداری مربوطه.
 • نظارت برکلیه امور مربوط به تحویل و تحول کالا در انبار با توجه به روشهای علمی مورد عمل
 • نظارت بر کار انبارداران طبقات مادون و آموزش و راهنمایی آنان در مورد نحوه چیدن کالا، پیش بینی راه عبور و مرور کارگران و مراقبت در تخلیه و بارگیری و نحوه استفاده از وسایل اطفای حریق و ایمنی انبار در مقابل زلزله، سیل، انفجار و آتش سوزی و موارد نظیر آن.
 • تهیه گزارشات لازم در لزوم هر گونه تغییر در محل انبار و یا تغییر سیستم انبارداری که موجب سولت و بهبود روشهای انجام کار می شود.
 • مراقبت در حفظ متوسط موجودی انبار به نحوی که باعث تراکم بیش از حد کالا و یا کمبود کالا در انبار نشود.
 • شرکت فعال در انبارگردانی سالیانه و یا ادواری و همکاری با مسؤولان اعزامی ذی صلاح که بعنوان نماینده باید در جریان مراحل مختلف انبارگردانی موظفاً شرکت داشته باشند.
 • تنظیم صورت جلسه از نتیجه انبارگردانی با ذکر مقادیر کسری یا آسیب دیده و یا فاسد شده و تهیه گزارش توجیهی درمورد علل آن.
 • شناخت و طبقه بندی مواد مختلف از قبیل شیمیایی، دارویی، سمی و رنگی دستگاه ها، قطعات فنی، مکانیکی، وسایل آزمایشگاهی و نحوه نگهداری وچیدن آن از نظر مکان مشخص در انبار و تنظیم حرارت یا برودت لازم برای پیشگیری از ورود خسارت به آن ها.
 • شناخت سیستم ها و روشهای طبقه بندی و کدگذاری و طرح استقرارکالا و آرایش انواع موجودی ها در انبار با توجه به کیفیت آنان و رعایت دستورالعمل نحوه نگهداری آنان که در کاتالوگ ها و بروشورهای شرکتهای تولید کننده کالاهای مذکور درج شده است.
 • انجام سایر امور مربوط برحسب تشخیص وارجاع مقام مافوق.

 

 

         مسؤول خدمات: احمد پوربرات

        مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

        شماره تلفن داخلی: 258

     

شرح وظایف مسؤول خدمات

 • سرپرستی امور خدمات
 • پیش بینی مواد مورد نیاز
 • پیش بینی کار در مورد نیاز و ارائه گزارش به مقام ذیربط
 • تهیه و تنظیم گزارش و صورت جلسات از حوادث و وقایع
 • تعیین محل کار خدمتگزاران و تعیین ساعات کشیک
 • نظارت بر حسن اجرای وظایف
 • نظارت برنظافت محوطه و کشیک آبدارخانه ها
 • نظارت بر امور خدمات از قبیل نظافت ساختمانها به طور منظم.
 • نظارت بر انجام امور نظافت سالنهای امتحانات وآزمون سراسری
 • نظارت بر تحویل اجناس و ملزومات اداری از انبار و تحویل به اتاقهای اداری
 • نظارت بر انجام خدمات عمومی ساختمانها از قبیل: روشنایی، حرارت مرکزی،کولر، آب و برق
 • نظارت بر انجام امور نظافت کلیه ساختمانهای اداری، آموزشی، پژوهشی، دانشجویی ، خوابگاه ها، آزمایشگاه ها و مهمانسراها
 • برنامه ریزی کامل برای نظافت تمام ساختمانهای دانشگاه
 • تنظیم و تهیه برنامه کشیک برای کارکنان زیر مجموعه درایام هفته
 • انجام سایر امور مربوط برحسب تشخیص وارجاع مقام مافوق.

 

       مسؤول کارگزینی کارکنان: فرشاد رامش

        مدرک تحصیلی: مهندسی کشاورزی

       شماره تلفن داخلی: 213

       پست الکترونیک : wwwfarshad_r681@yahoo.com

 

 

شرح وظایف مسؤول کارگزینی

 • انجام کلیه امور استخدامی از قبیل انتصاب، ارتقاء، ترفیع، مرخصی، مأموریت، معذوریت، بازنشستگی، از کار افتادگی و بازخرید کارکنان دانشگاه در کلیه سطوح.
 •  رسیدگی به فرم های پر شده استخدامی به منظور حصول اطمینان از صحت پاسخ آن ها.
 •  رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوط به امور استخدام، تبدیل وضع استخدامی، ترفیع و بازنشستگی کارکنان دانشگاه.
 •  دریافت و بررسی رونوشت کلیه احکام استخدامی اعم از انتصاب، انتقال، ترفیع و خروج از خدمت واحدهای
 • دانشگاهی جهت انطباق آنها با ضوابط و مقررات مربوط.
 •  تائید احکام صادره از سوی واحدهای دانشگاه پس از حصول اطمینان از صحت مندرجات آنها.
 • اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت وبهبود امور جاری .
 •  انجام امور مربوط به بیمه کارکنان دانشگاه.
 •  همکاری در فراهم آوردن تسهیلات لازم برای استفاده کارکنان از اماکن ورزشی و تفریحات سالم.
 •  همکاری در تهیه طرح های مربوط به رفاه عمومی کارکنان از قبیل تشکیل شرکت های تعاونی مصرف، مسکن، ایجاد مهدکودک و مهمانسرا و اعطای وام های ضروری و سایر امور رفاهی.
 •  همکاری در تهیه طرح های لازم برای ایجاد تسهیلات جهت اعطاء کمک های نقدی به کارکنان و نظارت بر حسن اجرای این طرح ها.
 •  همکاری در تهیه لوایح دفاعی در مورد شکایت مستخدمین اعم از شاغل و بازنشسته، از کار افتاده و وارث مستخدمین فوت شده جهت طرح در مراجع قضائی وسایر مراجع ذیربط .
 •  شرکت در جلسات و محاکم حل اختلاف و پاسخگویی به شکایاتی که بر علیه دانشگاه طرح می گردد براساس ضوابط و مقررات مورد عمل.
 •  امضای پیش نویس احکام استخدامی نظیر انتصابات، ارتقاء گروه، ماموریت، مرخصی و سایر احکام دانشگاه.
 •  نظارت بر اعمال و اجرای صحیح آئین نامه ها ، دستورالعمل ها و سایر مقررات اداری و استخدامی دانشگاه.
 •  برنامه ریزی و تمشیت و سرپرستی امور مختلف کارگزینی.
 •  نظارت بر صدور احکام استخدامی براساس طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه.
 •  نظارت بر امور کارگزینی و ارائه راهنمائی های لازم به منظور بالا بردن سطح اطلاعات کارکنان تحت سرپرستی.
 •  شرکت در جلسات، سمینارها و کنفرانسهائی که بنحوی با امور اداری و کارگزینی در ارتباط می باشند و تهیه گزارشات لازم برای مقام مافوق در این ارتباط.
 • پیگیری و اجرای مصوبات ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه و انجام سایر امور مربوطه.
 •  انجام سایر امور مربوط بر حسب تشخیص و ارجاع مقام مافوق.

 

    مدیر هتل فرهیختگان: فرشاد دوستی خواه

        مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد عمران

       شماره تلفن مستقیم:  06143260094       نمابر: 06143265835

       شماره تلفن داخلی: 227

 

 

 

شرح وظایف مدیر هتل فرهیختگان

 • تعیین بودجه سالانه
 • تعیین اهداف کسب و کار و استراتژی های بازاریابی
 • تعیین وظایف کارکنان بخش های مختلف هتل و مدیریت و کنترل آنان
 • ایجاد هماهنگی بین بخش های مختلف هتل
 • اطمینان از وجود امنیت در سطح مطلوب و لازم
 • دریافت و بررسی شکایان و نظرات مشتریان
 • اطمینان از رعایت شدن قوانین و دستورالعمل ها در هتل از جمله داشتن مجوز، قوانین بهداشتی، ایمنی و ...
 • انجام سایر امور مربوط بر حسب تشخیص و ارجاع مقام مافوق

        مسؤول تدارکات: رشید عبدالله زاده

       مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد معماری

       شماره تلفن مستقیم: 06143266316

      شماره تلفن داخلی: 226

      پست الکترونیکی: www.babakheidari92@gmail.com

شرح وظایف مسؤول تدارکات

 • رسیدگی به درخواست خرید کالا و ارجاع آن ها به کارپردازان
 • راهنمایی و آموزش کارپردازان برای دستیابی به بهترین نوع کالاها از نظر قیمت و کیفیت
 • رسیدگی به برگهای استعلام بهای دریافتی وارجاع مجدد آن ها به تسلیم استعلام اخذ شده به مقام مافوق برای اتخاذ تصمیم قطعی در مورد خرید کالای مورد نظر
 • رسیدگی به امضای اسناد خرید برای تطبیق با مقررات مربوط و امضای نهایی
 • پیش بینی نیازهای واحد دانشگاهی از نظر ابزار و لوازم اداری، خدماتی، فنی، آزمایشگاهی، کارگاهی و مواد خوراکی مورد لزوم رستورانهای دانشجویی و نهار کارکنان و ارایه فهرست های مربوط به مقام مافوق
 • آگاه کردن انبارداران از اطلاعات تخصصی مربوط به نحوه نگهداری کالاهای آسیب پذیر به منظور رعایت مسایل مربوط به ایمنی و حفاظت فیزیکی کالاهای خریداری شده
 •  آگاهی از موجودی انبارهای دانشگاه به منظور تأمین و تدارک مجدد آنها در صورت رسیدن کالا به حداقل متعارف ...
 • مراجعه به نمایندگان کالاهای مورد نظر و اخذ استعلام بها و نمونه کالا با در نظر گرفتن مرغوبیت اجناس و ملزومات و کالاهای مورد نظر
 • دریافت تنخواه گردان باتوجه به متوسط خرید و ارائه اسناد و فاکتورهای خرید به حسابداری برای اعمال حساب
 • نظارت بر اجرای تشریفات مربوط به خرید از بازارهای داخلی بر اساس پیش بینی نیازهای تدارکاتی در کلیه سطوح دانشگاه
 • کسب نظرات واحدهای درخواست کننده کالا از نظر کنترل چگونگی اقلام خریداری شده پس از تحویل کالا.
 • تهیه پیشنهادهای لازم برای فروش، تعویض کالا، وسایل اسقاط و غیراسقاط و نامناسب
 • تهیه پیش نویس آگهی های مناقصه، خرید و نامه های مربوط
 • انجام بررسیهای لازم برای شناخت بازار و آگاهی از نوسانات قیمت ها
 • انجام سایر امور مربوط بر حسب تشخیص و ارجاع مقام مافوق
 • انجام سایر امور مربوط برحسب تشخیص وارجاع مقام مافوق.

 

مسؤول دبیرخانه: ناهید قربانی

      مدرک تحصیلی: لیسانس

     شماره تلفن مستقیم: 06143265837

    شماره تلفن داخلی: 233

 

شرح وظایف مسؤول دبیرخانه

 • ایمیل کردن نامه های ارسالی به منطقه و دریافت نامه های ایمیلی از منطقه و بایگانی کردن نامه های دبیرخانه
 • انجام ارسال نامه ها و بسته های پستی و تلگرافها و اخذ قبوض و چک کردن رسیدهای پستی و ارسال آن ها به امورمالی
 • انجام امور بایگانی محرمانه به منظور حفظ سوابق محرمانه.
 • بررسی ادواری پرونده ها و سوابق به منظور انتقال اوراق یا پرونده های غیر ضروری به بایگانی راکد
 • تهیه گزارش لازم درمورد اوراق و پرونده های زائد به منظور امحاء آن با توجه به مقررات مربوطه در سازمان مرکزی و واحدهای دانشگاهی.
 • نظارت مستمربرگردش مکاتبات واتخاذ تدابیر لازم به منظورحصول اطمینان از اعاده نامه ها به دبیرخانه پس از اقدام.
 • پاسخگویی به ارباب رجوع، مقامات و مسؤولان دانشگاه و واحدهای دانشگاهی در امور مربوط به دبیرخانه
 • ثبت های نامه های وارده و صادره.
 • انجام ماشین کردن نامه های قسمت های امورحقوقی، اداری(قراردادها، کمیسیون، نامه های اداری)، واحد فرهنگی و نامه های متفرقه.
 • انجام سایر امور مربوط برحسب تشخیص وارجاع مقام مافوق.

     مسئول امور نقلیه : بهمن بهادری

    مدرک تحصیلی:کارشناس حسابداری

   تلفن داخلی : 400

 

 

 

 

شرح وظایف مسؤول امور نقلیه

 • نظارت بر انجام تعمیرهای وسایط نقلیه و در صورت نیاز خودرو به تعمیرهای اساسی قبل از تعمیر، می بایست ضمن مکاتبه کتبی با مدیر امور اداری دانشگاه نسبت به اخذ نظریه کارشناسی جهت انجام تعمیرها اقدام کند.
 • تبصره 1- در کلیه درخواست های خرید مربوط به خودروها قید شماره کیلومترخودروها الزامی است.
 • تبصره 2- در درخواست های خرید لاستیک، قید شماره کیلومتر خودرو در زمان خرید قبلی و خرید فعلی و کیلومتر طی شده الزامی است.
 • نظارت بر تحویل و تحول خودروهای تحت اختیار واحد.
 • کنترل و نظارت بر ورود و خروج رانندگان و همچنین نحوه ی ماموریت های محوله به آنان.
 • حفظ و نگهداری کلیه وسایط نقلیه دانشگاه و مراقبت و رسیدگی در آماده بکار بودن و استفاده صحیح از خودروهای در اختیار.
 • مراقبت و نظارت در امور مربوط به بیمه وسایط نقلیه و رسیدگی و اعلام گزارش کتبی تصادفات رانندگی به مدیر امور اداری به و انجام پیگیری های لازم.
 • پیگیری و اقدام جهت پرداخت عوارض شهرداری سالانه خودروهای واحد بر عهده مسؤول امور نقلیه واحد بوده که به صورت سالانه از شهرداری شهرستان مسجدسلیمان اخذ و پرداخت می شود.
 • هماهنگی با تاکسی تلفنی دانشجو جهت سرویس دهی به کارکنان دانشگاه برای انجام ماموریت های محوله.
 • انجام سایر امور مربوط برحسب تشخیص وارجاع مقام مافوق.