• پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹

مالی

   نام و نام خانوادگی : کورش باقرصاد

  سمت : مدیر مالی

  مدرک تحصیلی:لیسانس حسابداری

 

 

 

شرح وظایف مدیر امور مالی و تسهیلات اعتباری

 • ایجاد هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای وظایف و بخشنامه ها و آیین نامه های مالی صادره از سازمان مرکزی و دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان.
 • نظارت بر اجرای قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی.
 • نظارت بر کلیه دریافتها وصولی های واحد (شهریه) طبق آیین نامه های و بخش نامه های صادره از سازمان مرکزی.
 • نظارت در تهیه و تنظیم حقوق و دستمزد کارکنان و اعضاء هیات علمی و حق التدریس و غیره.
 • نظارت بر حسن اجرای قراردادها  پرداخت های عمرانی.
 • نظارت بر پرداختهای پژوهشی از قبیل طرح های پژوهشی و خرید هایی که مجوز پرداخت از بودجه پژوهشی دارند و غیره.
 • نظارت بر خریدها و معاملات و معاملات دانشگاه بر اساس بخشنامه های مالی صادره از سازمان مرکزی.
 • نظارت بر پرداختها و انطباق آن ها با ضوابط و بخشنامه های ابلاغی از سازمان مرکزی.
 • نظارت بر تنظیم صحیح اسناد حسابداری و مارک مالی و ثبت دقیق اسناد در دفاتر کل و روزنامه ها و همچنین نظارت بر نگهداری  اسناد و مدارک مالی.
 • نظارت و همکاری در تهیه تراز نامه های ماهیانه و پایان سال واحد و همچنین پیگیری تسویه حسابهای فی مابین واحد و پیش پرداخت ها و بدهکاران و بستانکاران و تنخواه گردان و همچنین پیگیری مغایرت های بانکی.
 • نظارت بر اجرای دقیق رسیدها و حواله های انبار (تعدادی و ریالی).
 • نظارت و همکاری در تهیه و تنظیم انواع بودجه واحد از قبیل بودجه های سه ماهه و پیش بینی بودجه سال آتی.
 • نظارت و راهنمایی های لازم در رابطه با امور حسابداری مراکز تابعه و ابلاغ آیین نامه ها و بخشنامه های مالی صادره از سازمان مرکزی به مراکز ذی ربط.
 • نظارت بر حسن اجرای قراردادها از طریق هماهنگی با مسؤولان ذی ربط.
 • نظارت بر حسن اجرای سایر امورمالی واحد.
 • نظارت بر مصرف اعتبارات طبق مقررات و ضوابط قانونی.
 • رسیدگی به اسناد و مدارک مالی با توجه به مقررات و آئین نامه های مربوط.
 • عضو کمیته وام کارکنان و نظارت بر پرداخت وامها بر اساس بخشنامه های صادره از سازمان مرکزی.
 • انجام سایر امور مربوط بر حسب تشخیص و ارجاع مقام مافوق

 

    نام و نام خانوادگی : تورج داودی

   سمت : مسئول حسابداری

   مدرک تحصیلی:لیسانس حسابداری

  

 

 

 

شرح وظایف مسؤول حسابداری

 • هماهنگی در اجرای قوانین و مقررات حاکم بر عملیات مالی و حفظ و حراست از اسناد و دفاتر مالی.
 • پیگیری و نظارت مستمر بر صحت وصول به موقع درآمدهای واحد.
 • حفظ وشناسایی وهمچنین نگهداری حساب اموال ماشین آلات و تجهیزات و دارایی های واحد.
 • کنترل امضای اسناد مالی و اوراق تعهدآور بر اساس تفویض اختیارات ابلاغی ریاست.
 • اجرای کدینگ و سر فصلهای اعلام شده امور مالی.
 • اجرای عملیات مالی و تامین اعتبار کلیه پرداختها در چارچوب بودجه ابلاغی تخصیصی.
 • گزارش کتبی به امور مالی در مورد تشخیص پرداخت وجه خلاف مقررات قبل از پرداخت.
 • پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و اعضای هیئت علمی.
 • انجام سایر امور مربوط بر حسب تشخیص و ارجاع مقام مافوق.
 • برزسی،تهیه و جمع آوری تراز ماهیانه