• پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹

روسای پیشین واحد

 

مرحوم آقای بختیار باورصاد اسفندیاری از سال  66/12/6 الی 70/9/11

 

آقای غلامرضا شهریان از سال  70/9/12 الی 77/3/3

آقای پرویز عسکری از سال  77/3/4 الی 78/4/31

آقای علیرضا تقیان دشت بزرگ از سال 78/5/1 الی 82/7/15

دکتر علی یار حسینی از سال  82/7/16 الی 83/10/27

آقای جعفر ملک محمد زاده از سال 83/10/28 الی  88/8/6

آقای بابک داودی از سال 88/8/8الی 91/8/30

 

دکتر مسعود شهبازی ازسال 91/8/29 الی 95/2/28