• دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸

آیین نامه‌ها و فرم‌ها- اداری و مالی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش 1 تا 20 مورد از کل 43 مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
برگ درخواست انجام گازگیری کولر پنجره ایاداری
برگ درخواست شارژ کاتریج و تونر دستگاه کپیتدارکات
برگ درخواست قرائت پیام از طریق مرکز مخابراتاداری
دانلود برچسب عدم حضور در اتاق کاراداری
دانلود فرمتدارکات
فرم درخواست وام ضروری کارکنانفرم های وام
فرم انجام سرویس کولر پنجره ایاداری
فرم اولیه درخواست وام استادانفرم های وام
فرم اولیه درخواست وام کارکنانفرم های وام
فرم پذیرش هتل فرهیختگاناداری
فرم تعمیر کولر گازی دو تکهتدارکات
فرم تعمیر یخچال و آبسردکنتدارکات
فرم تعهدنامه وامصندوق رفاه
فرم خرید مازاد مرخصیاداری
فرم در خواست بازنشستگیاداری
فرم درخواست احتساب مدت خدمت سربازی جهت سابقه بازنشستگیاداری
فرم درخواست استعفا از کاراداری
فرم درخواست اضافه کار روزانهاداری
فرم درخواست اعمال مدرک تحصیلیاداری
فرم درخواست انجام کار تعمیراتی و تأسیساتیفنی